STADGAR FÖR FÖRENINGEN STULEN BARNDOM STOCKHOLM

 

 § 1 Föreningens firma är.

Stulen Barndom Stockholm 

organisationsnummer 802449-1287  

Plusgiro: 539895-3
Bankgiro: 485-5292

 

§ 2 Föreningens målsättning

Föreningen skall verka som en stödförening för drabbade vuxna, barn och föräldrar som har erfarit myndighetsmissbruk, vanvårdats och felbehandlats i svenska barnhem, fosterhem, institutioner eller dylikt. 

Föreningen är religiös och partipolitisk obunden och vi arbetar efter demokratiska principer och värderingar.

 

 § 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

 § 4 Medlemskap

Medlemmar är alla som betalt sin medlemsavgift till Stulen Barndom Stockholm samt vill verkar för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stagar 

 

 § 5 Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgiften som fastställ årligen av årsmötet. 

 

 § 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, övriga ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant.

 

 § 7 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär det.

 

 § 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den första februari.

 

 § 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den första mars avge sin revisionsberättelse.

 

 § 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den första april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall sändas till alla medlemmar senast en månad före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Anteckna vilka medlemmar som deltar i årsmötet röstlängd.

3. Val av protokolljusterare.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Styrelsens ekonomiska berättelse.

6. Revisionsberättelse.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Val av ordförande för två år.

10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för två år.

11. Val revisorer.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

 

 § 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorer finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 

 § 12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

 

 § 13 Beslut, omröstning och beslutmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 § 14 Regler för ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet. Förslag till förändringar av stadgar får ges av såväl medlem som styrelse.

 

 § 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

 § 16 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet men minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syften.

Kopia av årsmötes protokollet som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Stulenbarndom Stockholm.       

 

 

 

  • Stadgar.

 

 

Bli medlem gratis.

Stulenbarndom stockholm